Regulamin rezerwacji pokoi hotelowych, pozostałych usług hotelowych i pobytu gości

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  1. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
   i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
   i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  2. umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
  3. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  4. Usługodawca PROSERWIS MOSTOSTAL GLIWICE Sp. z o. o., 44 -100 Gliwice, ul. PSZCZYŃSKA 304, NIP 631-268-25-73, REGON 381726753 prowadzący Lawendowy Winiec
  5. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
  6. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych ofertowanych przez dom Lawendowy Winiec. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
  7. Formularz rejestracji - formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
  8. Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.lawendowywiniec.pl
  9. Dokument autoryzacyjny - dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w domu Lawendowy Winiec. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

 1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
 2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies”.
 3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
 6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
  1. stronę internetową www.lawendowywiniec.pl
  2. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej www.lawendowywiniec.pl i przesłanie go do Hotelu drogą elektroniczną,
  3. złożenie zamówienia na pobyt w domu Lawendowy Winiec w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),
  4. telefoniczne złożenie rezerwacji,
  5. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w recepcji domu Lawendowy Winiec tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .

III. Proces rezerwacji

 1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową albo za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
 4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, Usługodawca prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych dostępny jest na stronie internetowej www.lawendowywiniec.pl zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej www.lawendowywiniec..pl. Ceny dostępne na stronie internetowej www.lawendowywiniec.pl podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy. Cennik usług gastronomicznych znajduje się na www.lawendowywiniec.pl

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej. Płatności dokonywane na stronie www tylko po zarezerwowaniu pobytu płatność idzie przelewem, który uiszcza Usługobiorca.
 2. Usługobiorca rezerwujący miejsce w domu może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, gotówki.
 3. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.
 4. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 5. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
 6. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w recepcji (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty). W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.

VI. Potwierdzenie rezerwacji

 1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od recepcji domu Lawendowy Winiec z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d poniżej.
 2. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym.
 3. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
 4. Brak wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Zaliczka jest zwracana w całości w razie anulowania rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").
O nas
Zapraszamy do Lawendowego Wińca, przytulnego pięciopokojowego domu położonego w sercu Mazur Zachodnich, w miejscowości Winiec, 8 km od Miłomłyna w powiecie ostródzkim.
Obserwuj nas
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram