Polityka prywatności i plików cookies

Strony internetowej www.lawendowywiniec.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony www.lawendowywiniec.pl, zwanej dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, a także z korzystaniem przez nich z systemu rezerwacyjnego. 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator -  PROSERWIS MOSTOSTAL GLIWICE Sp. z o. o., 44 -100 Gliwice ul. PSZCZYŃSKA 304, NIP 631-268-25-73, REGON 381726753 zwany dalej Administratorem
 2. System rezerwacyjny – system dostępny pod adresem www.lawendowywiniec.pl 
 3. Strona internetowa - serwis dostępny pod adresem www.lawendowywiniec.pl
 4. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej i Sklepu.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. 
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz w Sklepie, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza zapisu na webinar, formularza zapisu na listę zainteresowanych nowymi produktami, formularza kontaktowego oraz formularza komentarzy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej oraz w Sklepie.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach systemu rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Systemu rezerwacji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji rezerwacji oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 1 roku od jej zakończenia. 
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa oraz Sklep lub usunięcia komentarza przez jego autora. 
 8. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej platformę do systemu rezerwacji). 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jednakże z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google oraz Facebook dane osobowe Użytkownika w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednakże, ponieważ zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”, w/w podmioty gwarantują poziom ochrony danych osobowych na poziomie wymaganym przez przepisy prawa Unii Europejskiej. 
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez systemy służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 11. W uzasadnionych przypadkach Administrator może przekazać dane osobowe organom władzy publicznej lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądowi, prokuraturze, organom kontroli pracy, Policji lub innym organom ścigania, innym instytucjom państwowym lub samorządowym). 
 12. Jeżeli cel przetwarzania danych osobowych ulegnie zmianie, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. 
 13. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 14. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 15. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika udzielonej zgody lub wypisania się z newslettera, lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Użytkownik może wypisać się w każdej chwili poprzez kliknięcie linka z możliwością wypisu znajdującego się w wiadomości kierowanej do Użytkownika. Po wypisaniu się informacje o subskrypcji mogą być przechowywane jeszcze przez okres 1 roku w celu konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem. 

§3 Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 
  1. prawo dostępu do danych 
  2. prawo do poprawienia danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.   
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@lawendowywiniec.pl

§4 Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej oraz Systemu rezerwacji  automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej oraz Systemu rezerwacji. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. 
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. 
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej lub Systemu rezerwacji przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej). 
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 6. Korzystanie ze Strony internetowej i Systemu rezerwacji wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa i Systemu rezerwacji. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. 
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej oraz Systemu rezerwacji i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową i Systemem rezerwacji , a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej i Sklepu. Są to m.in.: 
  1. Google Analitysc - stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej i Sklepu
  2. Facebook Pixel - stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku 
 9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej lub Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika 
 10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie  zoptymalizowanie Strony internetowej i Sklepu, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika. 

§5 Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej i Systemu rezerwacji ,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej i Systemu rezerwacji, 
 4. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji rezerwacji złożonych w Systemie rezerwacji) oraz dokonywania rozliczeń
 5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Systemu rezerwacji. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:  kontakt@lawendowywiniec.pl
O nas
Zapraszamy do Lawendowego Wińca, przytulnego pięciopokojowego domu położonego w sercu Mazur Zachodnich, w miejscowości Winiec, 8 km od Miłomłyna w powiecie ostródzkim.
Obserwuj nas
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram